Kiralama Sözleşmesi

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

  1. TARAFLAR

İşbu motorlu kara nakil aracı kiralama sözleşmesi genel koşulları bir yanda merkez faaliyet adresi TINAZTEPE MAHALLESİ LİBYA CADDESİ NO:13 KOLEJ ÇANKAYA / ANKARA olan DEMONTİ RENT A CAR (“KİRALAYAN”) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında imzalanmıştır.

  1. TANIMLAR

KİRALAYAN: DEMONTİ RENT A CAR’ı,

KİRACI: İşbu kira sözleşmesi genel koşulları imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,

KULLANICI/SÜRÜCÜ: Araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,

ARAÇ:Araç teslim formunda marka, model, plaka ve sair özellikleri belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil aracını,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI’ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumunu, kiralanan aracın grup, marka, model, plaka vs. hususlarının düzenlendiği formunu,

ARAÇİADE FORMU: Kiralananaracın KİRALAYAN'a iade edildiğini ve iade esnasındaki durumunun vs. hususların düzenlendiği formunu, ifade eder.

  1. KONU

İşbu motorlu kara nakil aracı kira sözleşmesi genel şartlarının konusu KİRACI'ya kullandırılmak üzere KİRALAYAN tarafından kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. ARACIN KULLANIM KOŞULLARI

4.1. Araç, kira süresince KİRACI’ya kiralanmıştır ve KİRACI işbu sözleşmedeki kiralama genel koşulları ile araç teslim ve araç iade formlarında belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2.KİRACI, aracı işbu kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim ve araç iade formlarında belirtilen hususlara/kurallara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile araç teslim formu, araç iade formu ve işbu kira sözleşmesi genel koşullarında belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Kira süresinin, araç grubunun veya çıkış veya iade adresinin değiştirilmesi gibi durumlardakira bedeli ve sair ücretler, değişiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden KİRALAYAN tarafından yeniden hesaplanacaktır. KİRACI yeni hesaplanan bedeli ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4. KİRACI tarafından işbu kira sözleşmesi genel koşulları kapsamında talep edilecek kiralama hizmetleri, KİRACI'nın talep edilen aracı araç teslim formu imzalayarak teslim alması ile gerçekleştirilecektir. Araç teslim formları işbu kira sözleşmesi genel koşullarının eki ve ayrılmaz parçası niteliğindedir.

4.5. Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI'yatüm lastikleri (yedekleri de dahil olmak üzere), stepnesi, araca ait ruhsat başta olmak üzere tüm belgeleri, aksesuarları, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birtikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz yapılmış olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı -araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere- kaporta ve mekanik bakımdan sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.6.KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4.7. KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, aracı aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacağını, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraf ile zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

a)  Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında.

b)  Yasa dışı işlerde.

c)   Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte.

d)  Ticari maksatla (açık veya gizli bir gelir karşılığında) yolcu veya eşya taşınmasında.

e)   Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında.

f)    Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış veya ehliyetsiz olarak veya teslim formunda sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından.

g)  Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde (sayılanlarla sınırı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.).

h)  Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda.

i)    Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

j)    Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında.

k)  Hayvan taşımacılığında.

l)    Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlarda.

4.8. Araç, araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan süreyi haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, araç teslim formu ve işbu kira sözleşmesi genel koşullarına tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle işbu kira sözleşmesi genel şartları çerçevesinde vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

4.9. KİRACI, araçta KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

4.10.KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik, periyodik bakımların yapılması konusunda KİRALAYAN’a zamanında bilgi verilmemesi ve aracın bakımının yaptırılması için gerekli koşulların oluşturulmaması v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11. Aracın tüm yakıt, otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI kendi kiralama yaptığı döneme ilişkin mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN'a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen bu tutarlar ile varsa gecikme faizi ve ferileri KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan ve KİRALAYAN’ın değiştirme hakkı olduğu hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira süresince ve sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz veferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN'ın bu yetkisi işbu sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRALAYAN otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederektahsil etmeye yetkilidir. KİRACI, KIRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.12. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN'ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre KİRALAYAN tarafından belirlenecek ( KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak kaydıyla) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN'a, KİRALAYAN'ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını(provizyon) sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN’a teslim formunda belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iadesinden itibaren 6 iş günü içerisinde; kredi kartından tahsil edilmişse aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi/blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir. Aracın eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI'nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir. KİRALAYAN, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

4.13.Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “araç işletenin sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI’ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN'ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira süresi ve işbu sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

4.14. KİRACI tarafından kiralanan araçta başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunmakta olup, kiralanan aracın çalınma, kaybolma ve benzeri güvenlik ihlalerini önleme amacıyla KİRALAYAN tarafından takip edilebilir, izlenebilir, konum ve km bilgileri kayıt altına alınabilir ve işbu kayıtlar güvenlik nedeni ile ve/veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalarda kullanılmak üzere gerektiğinde resmi ve/veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara verilebilir.

4.15. KİRACI, genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında satılamaz kaydı, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN'ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Araç KİRACI'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde işbu sözleşmedeki koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, KİRALAYAN'ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca alt en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI’dan kaynaklanan herhangi bir nedenle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma/müsadere tarihindeki rayiç bedelini de KİRALAYAN'a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan da KİRACI sorumludur.

4.17.Aracın günlük kiralamalarda km sınırı 350 km, ekonomik ve orta segment araçlar için aylık kiralamarda (günlük kiralama süresinin 14 günü aşması halinde aylık kiralama olarak kabul edilecektir) km sınırı 6.000 km, üst segment araçlar için aylık kiralamalarda (günlük kiralama süresinin 14 günü aşması halinde aylık kiralama olarak kabul edilecektir) km sınırı 5.000 km olup KİRACI aracı,bu kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Belirlenen bu kilometre sınırlarının aşılması durumunda KİRACI, araç grubuna göre KİRALAYAN tarafından belirlenen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI'nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespitedilen zarar tutarı ve eksik yakıtın giderilmesine ilişkin KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan ve KİRALAYAN’ın değiştirme hakkı olduğu hizmet bedeli KİRACI'dan alınır.Deponun eksik teslim edilmiş olmasına ilişkin zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRACI, KİRALAYAN’ın sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın işbu zarar tutarını ve eksik yakıtın giderilmesine ilişkin KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan ve KİRALAYAN’ın değiştirme hakkı olduğu hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  1. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1. KİRACI, işbu kira sözleşmesi genel koşullarında, araç teslim ve araç iade formlarında yazılı olarak belirtilen tüm bedellerle, sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür.

a)  Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini.

b) Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini.

c)  Talep ettiği takdirde; Mini Hasar Güvencesi, Muafiyet Güvencesi, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Güvencesi,Ferdi Kaza Güvencesi, Lastik/Cam/Far Güvencesi,Maximum Güvence Paketi, Süper Maximum Güvence Paketi tutarlarını.

d) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını.

e)  Aracın hasarlı olarak iade edilmesi halinde araç onarımı için geçecek süreye ilişkin ek kira bedelini.

5.2. KİRACI, ödemeleri KİRALAYAN tarafından belirlenen şekilde yapacaktır. KİRALAYAN kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep eder. KİRACI, kira bedelinin, işbu sözleşme koşulları ile araç teslim ve araç iade formları kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihindenitibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faiz oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN’ın işbu kira sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

5.3. KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim ve araç iade formlarından kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

  1. SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1. Kiralanan aracınKİRALAYAN tarafından yaptırılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kalan diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi/manevi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir. KİRALAYAN'ın sigorta teminat kapsamı dışında ve/veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'ın yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte KİRALAYAN'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. KİRACI, teslim formunun imza anında; Mini Hasar Güvencesi, Muafiyet Güvencesi, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Güvencesi,Ferdi Kaza Güvencesi, Lastik/Cam/Far Güvencesi, Maximum Güvence Paketi, Süper Maximum Güvence Paketlerinden yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür. Mini Hasar Güvencesi, Muafiyet Güvencesi, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Güvencesi, Ferdi Kaza Güvencesi, Lastik/Cam/Far Güvencesi, Maximum Güvence Paketi, Süper Maximum Güvence Paketi güvencelerinden herhangi biri veya tamamının KİRACI tarafından talep edilerek bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda, bu güvenceler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” “Kasko” içeriği

a)        Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b)        Gerek hareket gerek durma halinde iken kullanıcının iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c)         Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d)        Aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi riskleri dahil ancak Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının EkSözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlar başlıklı A.4. maddesinde sayılan teminat/haller hariç olmak olmak üzere (kısaca “kasko sigortası genel şartları” olarak anılacaktır) geçerli kabul edilecektir.

KİRACI tarafından Mini Hasar Güvencesi'nin talep edilerek alınmış olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar,Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamında olması kaydıyla KIRALAYAN tarafından belirlenmiş olan bir limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanabilecektir. Hasar ve/veya zararın, kapsamda olup olmadığının tayininde KİRALAYAN yetkili olup, KİRACI, bu tespite itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/ yararlandırılmayı talep edemez. KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam velimitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KİRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği güvencelerden ve bu güvencelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez.

KİRACI, Mini Hasar Güvencesi, Muafiyet Güvencesi, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Güvencesi, Ferdi Kaza Güvencesi, Lastik/Cam/Far Güvencesi, Maximum Güvence Paketi, Süper Maximum Güvence Paketi talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

i)        Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

ii)      Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

iii)   Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYANI'ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN'a ibraz edilmemesi/ edilememesi durumunda,

iv)    Trafik yasalarına ve/veya işbu kira sözleşmesi genel koşullarının 4. 8. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

v)      KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücülerdışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

vi)    Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Güvencesi, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Güvencesi, Ferdi Kaza Güvencesi, Artan Mali Mesuliyet Güvencesi ve/veya sigorta/kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veyasigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence/sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde.

KİRACI'nın bahse konu güvencelerden yararlanabilmesi için (iii) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN'a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerinide aynca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

6.3. KİRACI ve ek sürücüler, kaza halindeaşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a)   KİRALAYAN'a, 0 850 304 18 18 numaralı Yol Yardım Hattını arayarak derhal bilgi vermek,

b)  Aracı yerinden oynatmadan ve kontağını kapattıktan sonra en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

c)   Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

d)  İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e)   Mevcut olmayan kusur sorumluluğunu kabullenmemek,

f)    Çifttaraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi ünvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,

g)   Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h)  Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 72 saat içerisinde KİRALAYAN'a ulaştırmak,

i)     Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kazameydana gelmesi halinde urumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek.

6.4. KİRACI'nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü Şahıslara karşı; kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.5. Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından bloke/tahsil edecektir. KIRALAYAN, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın teminat tutarından tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.6.KİRACI'nın herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN’a ibraz edilecektir. Raporların, KIRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/ yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN'a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN'ın, KİRACI'dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN'ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır.

6.7. KİRACI, araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık,teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, herhangi bir güvence  kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli KİRACI tarafından nakden, defatenve derhal KİRALAYAN'a ödenecektir.

6.8. KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle KİRALAYAN'dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

6.9. KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.10. Aracın kira süresi dışında ve/veya belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından veya yasalara veya genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez. KİRACI, işbu hasar ve zararlardan sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilensorumludur.

6.11. Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

7. KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

7.1.KİRACI'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapılmamaktadır.Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, müşteriden tahsil edilen toplam kira tutarından bir günlük kira ücreti mahsup edilerek kalan tutarlar iade edilecek ve KİRALAYAN'ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN'ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

7.2. KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN'ın iade adresine, araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, KIRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen tek yön ücretini ödeyecektir.

7.3.KİRACI aracı, araca ait belgeleri, anahtar, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI'ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN'ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7.4. KİRACI, bütün uzatmalar için KIRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN'ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI'nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın araç teslim formu ve işbu kira sözleşmesi genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı araç teslim formunda belirtilen zamanda KİRALAYAN'a teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN'dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN'ın gecikme süresine ilişkin kira bedeli tahsil etmiş olması durumunda dahi kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

7.5. Ayrıca, aracın iadetarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saatüzeri gecikmeler için o araca ait günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN'ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

7.6. KİRACI’nın ve/veya ek sürücülerin kira süresi içerisinde ehliyetlerinin iptal edilmesi ve/veya ehliyetlerine el konulması durumlarının gerçekleşmesi halinde KİRACI bu durumu derhal KİRALAYAN’a bildirecek ve aracı işbu kira sözleşmesi genel koşullarında belirtilen şekilde KİRALAYAN’a iade edecektir. Aracın bu madde kapsamında iade edilmesi halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  1. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

8.1. İşbu kira sözleşmesi genel koşulları, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

8.2. KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu kira sözleşmesini önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.3. KİRACI'nın işbu kira sözleşmesi genel koşulları ile araç teslim ve araç iade formlarında yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangibiri veya tamamına kısmen veya tamamen riayetetmemesi halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu kira sözleşmesi genel koşullarını önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.4. KİRACI'nınticareti terketmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim ve araç iade formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) halinde işbu kira sözleşmesi genel koşulları hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8.5. İşbu kira sözleşmesi genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN'a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN'ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN'dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alındığı tarihten itibaren KİRALAYAN’ıntüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira süresinin sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5’de belirtilen bedelleri, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI'dan talep edebilir.

  1. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayını almadan işbu kira sözleşmesi genel koşullarını bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI'ya ait olacaktır.KİRALAYAN, kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim ve araç iade formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

10. GİZLİLİK İLKESİ

TARAFLAR, işbu kira sözleşmesi genel koşulları ile araç teslim ve araç iade formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar yada çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu kira sözleşmesi genel koşulları sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRACI, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda KİRALAYAN'ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN'ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, KIRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim veiade formunun yorumunda ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kira sözleşmesi genel koşulları, araç teslim ve iade formu ve işbu kira sözleşmesi genelkoşullarına ek olmak üzere akdedilen/ akdedilecek eklerin Türkçe ve yabancıdil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

12. DEĞİŞİKLİK

İşbu kira sözleşmesi genel koşulları ile araç teslim ve iade formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir. KİRACI'nın aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, KİRALAYAN'ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır.

13. TEBLİGAT

Taraflar, işbu kira sözleşmesi genel koşullarda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği digger tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. FERAGAT SAYILMAMA

KİRALAYAN'ın işbu kira sözleşmesi genel koşulları ile araç teslim ve iade formunda tanınan herhangi bir hak ve/veva yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak ve/veya yetkiden feragat etmediği gibi bir hak ve/veya yetkinin tek başına ve/veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonar kullanılmasını engellemez.

15. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu kira sözleşmesi genel koşullarında, araç teslim ve iade formlarında yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

15 maddeden ibaret olan işbu sözleşme şartlarının tamamı okunup müzakere edilerek …. Tarihinde (1) asıl ve (1)  nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI’ya verilmiştir.

BU SÖZLEŞMENİN TÜM MADDELERİNİ OKUDUM, ANLADIM, TÜM MADDELERLE İLGİLİ OLARAK AYRINTILI ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLDİM VE BU KAPSAMDA TÜM MADDELERİ VE ŞARTLARI İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABUL EDİYORUM.

KİRACI

Adı-Soyadı

İmza

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürürlüğe girmiştir. DEMONTİ RENT A CAR olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bunun için mevzuatın istisna kıldığı (KVKK madde 5/2) haller hariç olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi, depolanması, kaydedilmesi ve aktarılması hususunda açık rızanızın alınması gerekmektedir. Nitekim KVKK gereği Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye işyerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üçüncü kişiler, yasal merciler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenebilip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz ve/veya yönettiğimiz müşteri memnuniyeti programlarına üye şirketler/markalar tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e-mail ortamında, e-postalar,sosyal medya paylaşımları, düzenlenen etkinliklerde doldurulan basılı formlar,  sözleşmeler, hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulmasının temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, Şirketimizin faaliyet alanı ile ilgili gerektiğinde zorunluluk taşıyan sigorta şirketleri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilieri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme bu haller ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildrilmesini isteme analizlere itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini KVKK madde 11 kapsamında talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Başvuru için detaylı bilgi ve başvuru formuna www.demontirentacar.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz .

Kişisel verilerinizin sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması şeklindeki istinai durumlar haricinde (KVKK madde 5/2) işbu onayınız ile Şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğini, yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına, depolanacağına, kaydedileceğine rıza göstermeyi kabul ve beyan etmektesiniz.


Whatsapp Telefon